Trung học phổ thông Cát Hải Hải Phòng; THPT Cát Hải - Hải Phòng
Loading...

HĐNGLL-Trải nghiệp

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “NHÀ TÙ HỎA LÒ – VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM -  HOÀNG THÀNH THĂNG LONG”

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “NHÀ TÙ HỎA LÒ – VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM - HOÀNG THÀNH THĂNG LONG”

  2023-03-24   Đã xem 1

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “NHÀ TÙ HỎA LÒ – VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM - HOÀNG THÀNH THĂNG LONG”